OBCHODNÍ, DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY


Předmětem kupní smlouvy je: zhotovení návrhů, výroba reklam, dodávka reklamních předmětů, zboží a prací objednaných z nabídky Prodávajícího nebo po dohodě s Kupujícím. Veškeré nabízené práce a zboží Prodávajícím má určení a charakter jako reklamní.

Prodávající a Kupující se zavazují postupovat v souladu s následujícími podmínkami:

Kupující uvede v objednávce své IČ, DIČ, fakturační a dodací adresu. Pro zaslání zboží také kontaktní osobu a telefon.
Vystavením objednávky nebo souhlasem s nabídkou Prodávajícího potvrzuje seznámení s těmito podmínkami.

Veškeré ceny v nabídkách Prodávajícího jsou bez DPH, pokud není uvedeno jinak.

Kupní cena 
výrobků a prací podle požadavků Kupujícího je předpokládaná. Cena je stanovena na základě informací a podkladů od Kupujícího. Prodávající má právo upravovat cenu před uzavřením kupní smlouvy, dále na úhradu dodatečného materiálu a nákladů vynaložených v souvislosti s plněním objednávky.

Kupní cena reklamních předmětů a zboží je bez potisku. Ceny za potisk a podmínky potisku se stanovují podle jednotlivých technologií. Vytvoření náhledů a zaslání e-mailem je zdarma.
Další grafické práce (překreslení loga, úpravy nesprávných podkladů i doplnění) budou zpoplatněny.
Fotografie jednotlivých předmětů mají informativní charakter a nemusí plně odpovídat skutečnosti. Loga a názvy na předmětech, mohou být registrovanými obchodními značkami.

Případné slevy se vztahují pouze na zboží prodávané za běžné (katalogové) ceny. Pokud je zboží nabízeno v rámci krátkodobých akcí nebo výprodejů za ceny speciální, snížené oproti původnímu prodeji či obdobnému zboží stejné užitné hodnoty, jsou tyto speciální ceny cenami konečnými a Prodávající z nich neposkytuje Kupujícímu žádné další slevy.

Prodávající potvrdí Kupujícímu příjem objednávky formou Potvrzení zakázky s tím, že objednávku akceptuje a dochází tak k uzavření kupní smlouvy. Objednávka je pro Kupujícího závazná i před tímto vyjádřením, tedy po celou dobu, kdy Prodávající již vyvíjí úsilí k její realizaci.

Pokud Kupující zruší svoji objednávku, má Prodávající nárok na stornovací poplatek ve výši 30 % z ceny stornovaného zboží nebo objednaných prací i na úhradu materiálu a nákladů vynaložených v souvislosti s plněním zrušené objednávky. Stornovací poplatek, jakož i náhrada vynaložených nákladů jsou splatné na základě dokladu vystaveného Prodávajícím. Uplatněním stornovacího poplatku není dotčen nárok Prodávajícího na náhradu škody.
Prodávající je oprávněn provést jednostranné započtení svých pohledávek vůči Kupujícímu. Způsobilé k započtení jsou i pohledávky Prodávajícího, které nejsou dosud splatné. Prodávající je oprávněn přistoupit k započtení ihned po vzniku své pohledávky.

Kupní cena bude Kupujícím uhrazena při předání zboží, vkladem na účet, bankovním převodem, dobírkou nebo zálohovou platbou předem dle pokynů Prodávajícího. Při dodávkách zboží nebo objednaných prací je na zaplacení zálohy vázán i termín dodání zboží a zahájení souvisejících prací, pokud se smluvní strany prokazatelně nedohodnou jinak. Nezaplacení kupní ceny nebo nepřevzetí zboží ve sjednané lhůtě se považuje za podstatné porušení smlouvy. Prodávající je oprávněn účtovat i částečné plnění a Kupující je povinen takto účtovanou částku zaplatit.

Prodávající splní svou povinnost dodat zboží
 předáním při osobním odběru nebo dopravci k přepravě pro Kupujícího. Jiný způsob dodání musí být uveden v objednávce. Není-li výslovně dohodnuto jinak, je den předání zboží přepravci také dnem splnění požadovaného termínu. Prodávající se zavazuje umožnit Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího předáním zboží dopravci. V případě sjednání osobního odběru přechází na Kupujícího převzetím zboží nebo prodlením Kupujícího s převzetím zboží. Škoda na zboží vzniklá později nemá vliv na povinnost Kupujícího zaplatit kupní cenu. Případná reklamace nemá vliv na povinnost Kupujícího zaplatit kupní cenu. Reklamovat lze pouze zboží v originálních obalech či jinak nezměněné zásahem Kupujícího. Reklamace musí být písemná.
Kupující je povinen přijmout i částečné plnění, bude-li Prodávajícím na toto částečné plnění nejpozději s dodáním zboží upozorněn, např. prostřednictvím e-mailu nebo údaji v dodacím listě.

Cena za dopravu a manipulaci
 (včetně odběrů a zapůjčení vzorků) je stanovena podle ceníku dopravce a Prodávajícího. Zásilka může obsahovat i několik balíků. Pokud atypické rozměry či váha zboží vyvolají expediční náklady vyšší, než jsou dohodnuty, vyhrazuje si Prodávající právo doúčtovat v jejich skutečné výši. Při zvýšení tarifů dopravců si vyhrazujeme právo tyto ceny jednostranně upravit.

Ochrana osobních údajů a dat.
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, dáváte souhlas k tomu, aby byly Vaše osobní a firemní údaje zpracovávány v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů pro účely obchodní činnosti společnosti RATIP, spol. s r.o.
Podklady a data zhotovené společností RATIP, spol. s r.o., jsou jeho majetkem nebo chráněny autorským zákonem. Kupující nemá právo je vyžadovat, pokud nejsou uvedeny v objednávce.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2023. Přijetím těchto obchodních podmínek se ruší veškeré předcházející obchodní podmínky, kterými se řídil vztah Prodávajícího a Kupujícího.